Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť EVEAS, s.r.o. so sídlom Savčina 2032, 018 52 Pruské, IČO: 47 555 271, IČ DPH: SK2023955362, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 29633/R (ďalej len „Predávajúci“), ktorá prevádzkuje elektronický obchod na internetovej stránke predávajúceho, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59
911 01  Trenčín

www.soi.sk

032 / 640 01 09 032 / 640 01 08

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je zo zákona Slovenská obchodná inšpekcia. 

V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Adresa na doručovanie:Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Článok I
Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje Predávajúci a všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, dodaní tovaru a reklamácii tovaru.
Tieto VOP sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar od Predávajúceho ponúkaný na na stránke predávajúceho pre vlastnú potrebu alebo na účely podnikania odoslaním objednávky cez príslušný objednávkový formulár prístupný cez
https://ezaclony.sk (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúcim – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu nejedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a objednaný tovar jej nebude slúžiť na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Kontaktné údaje Predávajúceho sú:

  • Korešpondenčná adresa: EVEAS, s. r. o., Savčina 2032, 018 52 Pruské
  • Adresa na vrátenie tovaru, resp. uplatnenie reklamácie: Savčina 2032, 018 52 Pruské
  • e-mail: info@ezaclony.sk telefón: +421 908 592 262
  • bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.
  • číslo účtu: 3216295059/0200
  • IBAN: SK67 0200 0000 0032 1629 5059

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred ustanoveniami VOP.
Odoslaním objednávky tovaru prostredníctvom objednávkového formulára prístupného na stránke predávajúceho, Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu im porozumel a že s nimi súhlasí.
Predávajúci doručuje tovar v rámci územia Slovenskej republiky ako aj ostatných štátov, po dohode s kupujúcim.
Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru až po potvrdení objednávky tovaru Kupujúcemu. Cena za tovar nezahŕňa náklady súvisiace s doručením tovaru Kupujúcemu.

Článok II
Objednávka/uzatvorenie kúpenej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho odoslaná Predávajúcemu prostredníctvom objednávacieho formulára prístupného na stránke predávajúceho. Objednávka bude akceptovaná Predávajúcim len ak bude odoslaná prostredníctvom objednávacieho formulára prístupného na stránke predávajúceho a zároveň bude obsahovať pravdivé a úplné údaje:

a) ak je Kupujúcim fyzická osoba: meno a priezvisko Kupujúceho, adresu trvalého pobytu, adresu doručenia tovaru, e-mailovú adresu a telefónne číslo Kupujúceho
b) ak je Kupujúcim právnická osoba: obchodné meno, sídlo Kupujúceho, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH, ak je Kupujúci platcom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, telefónny kontakt, fakturačnú adresu a adresu doručenia tovaru
c) druh tovaru, uvedením jeho objednávacieho kódu
d) množstvo a cenu tovaru
e) spôsob platby za tovar

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. ods. 3 § 10 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Po odoslaní objednávky, zašle Predávajúci Kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) automatickú informačnú správu s predmetom „Prijatie Vašej objednávky“, ktorou Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky a jej zaradenie na spracovanie. Toto oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
Kúpna zmluva je uzavretá záväznou akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim, ktorú je povinný potvrdiť vo forme e-mailovej správy s názvom „Expedovanie objednávky“ zaslanej Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje:

a) údaje o Predávajúcom (meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónny kontakt)
b) údaje o Kupujúcom (meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónny kontakt)
c) potvrdenie o druhu tovaru
d) potvrdenie o cene tovaru a platobných podmienkach
e) údaj o celkovej cene objednávky
f) údaj o dodacej dobe
g) údaj o mieste dodania tovaru
h) údaj o cene prepravy.

Článok III
Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku, do času kým nebola objednávka expedovaná Predávajúcim vo forme doručenia elektronickej správy s predmetom „Expedovanie objednávky“ Kupujúcemu. Kupujúci je povinný písomné oznámenie o stornovaní objednávky doručiť Predávajúcemu v lehote uvedenej v prvej vete elektronicky, na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch Predávajúceho.
Kupujúci je povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť svoje identifikačné údaje, číslo objednávky,  druh a množstvo objednaného tovaru.
Po doručení elektronickej správy s predmetom „Expedovanie objednávky“ Kupujúcemu, nemôže Kupujúci objednávku zrušiť.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný tovar Kupujúcemu dodať v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej na stránke predávajúceho. O stornovaní objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním e-mailu.

Článok IV
Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vopred niektorým zo spôsobov, ktoré zvolí pri zadávaní objednávky na stránke predávajúceho alebo pri dodaní tovaru  prepravcovi spôsobom na dobierku. V prípade, že si Kupujúci dohodol s Predávajúcim v kúpnej zmluve, že celú kúpnu cenu za tovar uhradí bankovým prevodom, je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu za tovar vopred na základe platobných informácií doručených mu mailom v Potvrdení objednávky.
V prípade platby kúpnej ceny bankovým prevodom, kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru ponúkaného na stránke predávajúceho. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar, objednávka ktorého bola záväzne potvrdená Predávajúcim. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v záväznom potvrdení objednávky.

Článok V
Podmienky dodania tovaru/nevyzdvihnutie tovaru

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vopred niektorým zo spôsobov, ktoré zvolí pri zadávaní objednávky na stránke predávajúceho alebo pri dodaní tovaru  prepravcovi spôsobom na dobierku. V prípade, že si Kupujúci dohodol s Predávajúcim v kúpnej zmluve, že celú kúpnu cenu za tovar uhradí bankovým prevodom, je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu za tovar vopred na základe platobných informácií doručených mu e-mailom v Potvrdení objednávky.
V prípade platby kúpnej ceny bankovým prevodom, kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru ponúkaného na stránke predávajúceho. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar, objednávka ktorého bola záväzne potvrdená Predávajúcim. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v záväznom potvrdení objednávky.


Článok V
Podmienky dodania tovaru/nevyzdvihnutie tovaru

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej v záväznom potvrdení objednávky. Doba dodania tovaru sa líši v závislosti od krajiny dodania tovaru.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
Kupujúci je oprávnený tovar odmietnuť v prípade ak zistí, že tovar nie je kompletný alebo tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy, alebo obal tovaru pri jeho doručení vykazuje poškodenie, za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia prevzatia tovaru do preberacieho protokolu.
V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (mailom) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (e-mailom) informuje Predávajúceho.
Porušením povinnosti prevziať si tovar (vyplývajúcej z ustanovení Kúpnej zmluvy a Občianskeho zákonníka), je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené Predávajúcim na dodanie tovaru Kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu Predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Predávajúceho do 3 pracovných dní od obdržania výzvy k úhrade faktúry.
V prípade porušenia povinnosti Kupujúceho prevziať si objednaný tovar, ktorý Predávajúci nemá bežne skladom a bol na základe objednávky Kupujúceho objednaný u dodávateľa na zákazku pre kupujúceho (tovar, pri ktorom je nutné vybrať určitý variant veľkosti, farby, atď ), je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu tiež storno poplatok vo výške 30% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky. Úhrada storno poplatku je účtovaná spolu s poštovnými nákladmi vzniknutými neprevzatou zásielkou (viď predchádzajúci bod). Pri tovare vyhotovenom podľa konkrétnej požiadavky zákazníka (napr. šitie na mieru prípadne úpravy na mieru) je výška storno poplatku 100% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky.

Článok VI
Odstúpenie od zmluvy/Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu, to však neplatí pri tovare vyhotovenom podľa požiadavky zákazníka. Kupujúci je povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy urobiť v písomnej forme a doručiť ho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru na adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch spolu s tovarom. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a v pôvodnom balení. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru na adresu Predávajúcemu znáša Kupujúci. Predávajúci neakceptuje zásielky na dobierku, ak tento spôsob nebol vopred dohodnutý.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, druh a množstvo objednaného tovaru, číslo účtu na ktorý má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, prípadne iný spôsob akým chce vrátiť platbu za vrátený tovar.
Doručením písomného oznámenia o odstúpení Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od zmluvy.
Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, nepoškodený, so všetkými súčasťami a príslušenstvom.
Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet určený v oznámení o odstúpení od zmluvy, prípadne iným spôsobom, ktorý zákazník uviedol v odstúpení od zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, za kúpnu cenu tovaru sa nepovažuje cena dopravy tovaru do miesta určenia.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade:

a) ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas
b) ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas podľa ods. 9 čl. V týchto VOP.

Predávajúci je povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy urobiť v písomnej forme a doručiť ho Kupujúcemu poštou alebo elektronicky na jeho adresu uvedenú v potvrdení objednávky.
Doručením písomného oznámenia o odstúpení Predávajúceho od zmluvy, sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už prijaté plnenie a to v lehote podľa ods. 4 tohto článku.

Článok VII
Zodpovednosť za vady, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru
(Reklamačný poriadok)

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
Ak ide o zjavné vady tovaru, ktoré Kupujúci mohol zistiť po prevzatí tovaru je povinný uplatniť si nároky z týchto vád bezodkladne, t.j. najneskôr v lehote 3 dní od prevzatia tovaru, v opačnom prípade musí preukázať že tieto vady mal tovar v dobe prevzatia tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené najmä:

a) neodbornou alebo nevhodnou manipuláciou
b) opotrebovaním tovaru v dôsledku obvyklého používania
c) nevhodným ošetrovaním alebo zanedbávaním ošetrovania
d) vplyvom poveternostných podmienok alebo živlov
e) mechanickým poškodením
f) nadmerným zaťažovaním
g) poškodením tovaru pri preprave.

Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri iných ako spotrebiteľských zmluvách, nie je vyznačená v príslušných dokladoch, ktoré Kupujúci obdrží spolu s dodaným tovarom iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak nebudú uplatnené u Predávajúceho v záručnej dobe.
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu) je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomne alebo elektronicky na e-mail.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. 

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky tovaru dáva Predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom spracovania objednávky tovaru a splnenie ďalších záväzkov vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačný adresa, telefónne číslo.
Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iný účel ako uvedený v ods. 1 tohto článku.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP alebo v samostatnej Kúpnej zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou podľa týchto VOP majú právomoc prejednávať slovenské súdy.
Tieto VOP platia pre zmluvné strany v znení uvedenom na internetovej stránke www.ezaclony.sk v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak sa Predávajúci a Kupujúci dohodnú inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP, pričom ich účinnosť nastane umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP preukáže ako neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje. Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.